Bourgogne

PRIVACYBELEID PETER OLAERTS FINE WINES

Peter Olaerts Fine Wines hecht waarde aan het beschermen en het respecteren van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen wij alleen verzamelen, bewaren, verwerken en overdragen overeenkomstig toepasselijke Belgische en Europese privacywetgeving en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij POFW de volgende principes hanteert om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te bewaken:

POFW werft niet meer informatie dan noodzakelijk is. POFW gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de uitdrukkelijk omschreven of wettelijk vastgelegde doeleinden. POFW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. POFW geeft uw persoonsgegevens alleen door met het oog op de uitdrukkelijk hieronder vermelde doeleinden.

Hieronder ziet u hoe POFW uw persoonsgegevens verzamelt, voor welke doeleinden we ze verwerken en op welke rechtsgronden. Daarnaast zetten wij uiteen met wie zo nodig uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld, wat uw rechten zijn en hoe wij uw persoonsgegevens beschermen.

A. WANNEER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

POFW verzamelt uw persoonsgegevens onder andere wanneer u:

 • De websites www.inforwine.be bezoekt;
 • het contactformulier invult op onze website;
 • een offerte aanvraagt op onze website;
 • advies vraagt via onze website;
 • klant wilt worden en of een bestelling plaatst;
 • registratieformulieren invult;
 • contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via mail of telefonisch;
 • zich registreert tijdens een beurs of een degustatie.


B. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

POFW kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • naam
 • voornaam
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • btw-nummer
 • IP-adres
 • bankgegevens


C. VOOR WELKE DOELEINDEN VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

POFW verzamelt uw persoonsgegevens onder andere:

 • om met u contact op te nemen indien dat nodig is;
 • voor de verdere uitvoering van een bestelling;
 • om wijnen en diensten bij u af te leveren;
 • voor de afhandeling van uw betaling;
 • om aan klantenadministratie te doen;
 • om gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze wijnen en diensten te voeren o.a. voor nieuwsbrieven en aanbiedingen;
 • om wettelijke verplichtingen na te komen;
 • wanneer het legitieme belang van de onderneming dat vereist (in dat geval zullen wij daarover met u communiceren).


D. DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, behalve:

 • wanneer dat nodig is om de door u bestelde producten of diensten te leveren;
 • aan POFW verbonden,onderaannemingen;
 • wanneer POFW daartoe wettelijk worden verplicht.


Het is deze derden, aan wie wij uw persoonsgegevens doorgeven, alleen toegestaan om uw persoonsgegevens te gebruiken voor zover dat noodzakelijk is om hun diensten aan ons te leveren. Opslag of verder gebruik wordt niet toegestaan.

E. BEWAARTERMIJN

Tenzij een langere bewaartermijn is vereist of gerechtvaardigd door een verjaringstermijn of naleving van een wettelijke verplichting, bewaren wij uw persoonsgegevens maar zolang dat noodzakelijk is voor de verwerking in het kader van voormelde doeleinden.

F. GEGEVENSBEVEILIGING

POFW neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen o.a. misbruik, ongeautoriseerde toegang, verlies, manipulatie, vervalsing, vernietiging of ongeautoriseerde openbaarmaking. POFW zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens in een voldoende afgeschermde omgeving worden bewaard en dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

G. UW RECHTEN

U beschikt over de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • inzage en rectificatie – U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als wij erkennen dat wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken, verstrekken wij u deze gegevens kosteloos. Voordat wij uw persoonsgegevens verstrekken, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs en voldoende informatie over uw interacties met ons, zodat wij uw persoonsgegevens kunnen terugvinden. Indien de gegevens die wij over u bewaren onjuist zijn, kunt u ons vragen om alle onjuistheden in de persoonsgegevens te corrigeren.
 • bezwaar tegen verwerking – U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de (geautomatiseerde) verwerking van uw persoonsgegevens door POFW als wij niet langer het recht hebben ze te gebruiken, te eisen dat wij uw gegevens verwijderen als wij die te lang bewaren, of te eisen dat, in bepaalde omstandigheden, de verwerking aan restricties wordt onderworpen. U hebt in het bijzonder het recht om kosteloos en zonder enige verantwoording bezwaar te maken tegen direct marketing.
 • recht op beperking van de verwerking – U hebt het recht om een beperking te vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • recht op verwijdering – U hebt het recht om alle gegevens met betrekking tot u te verwijderen (behalve een transactie te bewijzen of wanneer wettelijk vereist).
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid – Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gebruikelijk, gestructureerd formaat en om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde partij naar keuze.
 • recht op intrekking van toestemming – Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken.


Wanneer u deze rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen via onderstaande gegevens. U kunt deze rechten in principe kosteloos uitoefenen.

H. WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID

POFW behoudt het recht om dit privacybeleid te wijzigen en aan te passen aan de wettelijke normen.

I. CONTACT

POFW treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die we verzamelen. Als u bijkomende vragen hebt over de verzameling, verwerking en bewaring van persoonsgegevens door POFW, kunt u altijd contact met mij opnemen.

Peter Olaerts Fine Wines
Hermesdijkstraat 85 3600 GENK B
Telefonisch: +32.0478.28.01.28
Via mail: Peter@inforwine.be

Indien u een klacht hebt, hebt u het recht om die in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie in uw land.